ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ – відбудуться 30 квітня 2018 (від 29.03.18) – Автостанції Закарпаття

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ – відбудуться 30 квітня 2018 (від 29.03.18)

Share Button

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

Приватне акціонерне товариство «Закарпатавтотранс» (ідентифікаційний код 03113934, місцезнаходження: 88018, м. Ужгород, вул..Перемоги, 102, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою м. Ужгород, вул..Перемоги, 102 (приміщення актової зали).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Шахайда Світлана Василівна, членів лічильної комісії Кучак Ірина Федорівна та Боринська Василина Михайлівна

  1. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

  1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

  1. Звіт Ревізора за результатами роботи у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за результатами роботи у 2017 році.

  1. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

  1. Про розподіл прибутку товариства за 2017 рік.

Проект рішення: за підсумками роботи у 2017 році фонд дивідендів не створювати, а отриманий у 2017 році прибуток спрямувати у розвиток виробництва Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 88018, м. Ужгород, вул. Перемоги, 102, каб.№21 у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кречко Йосип Васильович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства –  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Кречко Й.В. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 17 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 782 960 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 636 089 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.zakavto.com.ua

Довідки за телефоном: (03122)23529

 

Голова Наглядової ради                                                                                                             Н.І.Кречко

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

 

Найменування показника Період
Звітний

2017 р.

Попередній

2016 р.

Усього активів 29 603 25 980
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21 839 20 887
Запаси 253 206
Сумарна дебіторська заборгованість 1 429 1 071
Гроші та їх еквіваленти 3 388 1 086
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17 839 14 159
Власний капітал 18 735 15 055
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 696 696
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4 119 5 268
Поточні зобов’язання і забезпечення 6 749 5 657
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 3 680 1 708
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 782 960 2 782 960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,32233 0,61374

 2018.03.28 Повідомлення акціонерів про ЗЗ 2018

 


Оцініть інформацію:
1 Нічого особливого2 Просто інформація3 Щось нове для мене4 Корисна інформація5 Конструктивно, мені подобається (Голосів поки нема)
Loading...

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.