×

Закарпат Автотранс

Договір з перевізником

Договір з перевізником

“ПОГОДЖЕНО”:

“ЗАТВЕРДЖЕНО”:

АСОЦІАЦІЯ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ
ВАТ “ЗАКАРПАТАВТОТРАНС”

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Наказ Голови правління

“ЗАКАРПАТАВТОТРАНС
№496 від 28.12.2010р.

(Протокол №2 від 28.12.10р.)

ДОГОВІР

про надання послуг автостанцією перевізникові

«___» _______ 20___ року м.Ужгород

Власник автостанції (далі – Власник) відкрите акціонерне товариство “Закарпатавтотранс”, що є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником ПДВ, вособі голови правління Коссей Мікловша-Еміла Дюловича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та перевізник (далі – Перевізник) _______________________ , що діє на підставі ________________ та є платником податків ________________,з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), на підставі пункту 114 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 (далі – Правила), та договору Перевізника з місцевим органом виконавчої влади чи дозволу Державтотрансадміністрації, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Власник за завданням Перевізника надає йому на території своїх автостанцій (автовокзалів) комплекс обов’язкових послуг, пов'язаних з організацією і здійсненням процесу прийняття та відправлення пасажирів транспортом Перевізника, продажем проїзних квитків, диспетчерським управлінням, організацією прибуття і відправлення автобусів, інформуванням водіїв щодо умов дорожнього руху, а також інші послуги відповідно до вимог Закону України „Про автомобільний транспорт” і Правил.

1.2. Власник надає Перевізникові послуги з обслуговування перевезень пасажирів автобусами за маршрутом (маршрутами) перелік яких наведено у Додатку №1 , що є невід’ємною частиною цього договору.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА

2.1.1. Надавати послуги, визначені предметом цього Договору.

2.1.2. Здійснювати інформування водіїв про погодні та дорожні умови на маршрутах прямування до найближчої автостанції (автовокзалу).

2.1.3. Надавати послуги, пов'язані з організацією і здійсненням процесу прийняття та відправлення пасажирів та їх багажу транспортом Перевізника.

2.1.4. Здійснювати продаж квитків на проїзд та на перевезення багажу.

2.1.5. Здійснювати диспетчерське управління та організацію прибуття і відправлення автобусів.

2.1.6. Перераховувати кошти від продажу квитків на проїзд в автобусі та за перевезення багажу Перевізникові не пізніше пяти днів з дня відправлення відповідного рейсу, за вирахуванням коштів за обов’язкові послуги Власника.

2.1.7. Не стягувати з Перевізника додаткові платежі, не передбачені цим Договором.

2.1.8. Проводити не рідше одного разу на місяць з Перевізником звірку взаємних розрахунків.

2.2. ПРАВА ВЛАСНИКА

2.2.1. Залучати у разі значного короткочасного збільшення пасажиропотоку додаткові до розкладу руху рейси на маршрутах, що обслуговує Перевізник, за погодженням з ним, а в разі офіційної письмової відмови Перевізника від їх виконання – залучати іншого перевізника, рухомий склад якого відповідає умовам перевезень.

2.2.2. Самостійно залучати у разі отримання офіційної інформації від Перевізника про неможливість виконання рейсу (рейсів) або в разі зриву рейсу (рейсів) без оповіщення Власника автобуси іншого перевізника, які відповідають умовам перевезень.

2.3. ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВІЗНИКА

2.3.1. Здійснювати відправлення свого транспорту виключно з автовокзалів, автостанцій та диспетчерських пунктів, передбачених розкладом руху за певним маршрутом організатором перевезень.

2.3.2. Повідомляти письмово чи за допомогою інших засобів зв’язку (факс, електронна пошта) Власника про вимушене значне зменшення (понад 7 місць) пасажиромісткості рухомого складу порівняно з визначеним за погодженням сторін у межах умов, визначених організатором перевезень, не пізніше ніж за 24 години до події.

2.3.3. Проводити не рідше одного разу на місяць з Власником звірку взаємних розрахунків.

2.3.4. У разі неможливості виконати рейс невідкладно сповістити про це Власника письмово чи за допомогою засобів зв’язку.

2.3.5. Забезпечувати в установленому законодавством порядку страхування пасажирів (самостійно чи за участю Власника).

2.4. ПРАВА ПЕРЕВІЗНИКА

2.4.1. Користуватися послугами, які надаються Власником згідно з предметом цього Договору.

2.4.2. Своєчасно у повному обсязі отримувати грошові кошти, що належать Перевізникові згідно з цим Договором.

2.4.3. Здійснювати попередній продаж квитків самостійно чи за допомогою агента, а також через водія Перевізника після закриття квитково-касової відомості.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Грошові кошти в розмірі 83 % від суми вартості за тарифом реалізованих квитків (тобто чистої суми вартості за тарифом на перевезення, без урахування додаткових зборів та ПДВ), а також ПДВ на дану суму (застосовується тільки для договорів з перевізниками – платниками ПДВ на загальних умовах) підлягають перерахуванню на розрахунковий рахунок Перевізника.

3.2. Власник перераховує Перевізникові кошти від продажу квитків на проїзд в автобусі, за перевезення багажу, а також страхові платежі (якщо Перевізник здійснює страхування пасажирів без участі Власника) протягом пяти днів з дня відправлення відповідного рейсу шляхом безготівкового переказу на рахунок Перевізника.

Якщо Перевізник не має поточних банківських рахунків, розрахунок Власника з Перевізником проводиться шляхом видачі готівкових грошових коштів з каси автостанції (автовокзалу) виключно за наявності в одержувача (одержувачів) довіреності, завіреної печаткою та підписом (у разі відсутності печатки довіреність завіряється нотаріально), та документа, зазначеного в довіреності (паспорт, водійське посвідчення одержувача).

3.3. У разі попереднього продажу квитків Перевізником самостійно, агентом Перевізника чи водієм Перевізника після закриття квитково-касової відомості частину автостанційного збору, за вирахуванням вартості послуг з касового продажу квитків громадянам, та суму винагороди за надання послуг

згідно з предметом цього Договору, за вирахуванням вартості автостанційних послуг з продажу квитків, Перевізник зобов’язаний перерахувати автостанції, на якій пасажир повинен здійснити посадку.

3.4. Порядок фіксації кількості квитків, проданих Перевізником самостійно, агентом Перевізника чи водієм Перевізника після закриття квитково–касової відомості, встановлюється за домовленістю Сторін.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони за цим Договором несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

4.2. Перевізник сплачує Власникові:

4.2.1. За зрив рейсу без попередження відповідно до підпункту 2.3.4 пункту 2.3 цього Договору та за відсутності форс-мажорних обставин:

у приміському сполученні — 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.);

у міжміському сполученні:

внутрішньообласному — 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.);

міжобласному – 100 грн. (сто грн. 00 коп.);

у міжнародному та міжобласному сполученні (з використанням автобусів підвищеної комфортності) — 100 грн (сто грн. 00 коп.).

4.2.2. За порушення графіка руху:

у разі прибуття на автостанцію (автовокзал) формування відправлення із запізненням більше ніж на 15 хв., яке не викликане форс-мажорними обставинами або станом дорожнього покриття, - 30 грн. (тридцять грн. 00 коп.);

у разі незаїзду на проміжну зупинку - 100 грн. (сто грн. 00 коп.).

4.2.3. За зміну класу рухомого складу, про яку не було повідомлено відповідно до підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цього Договору, - 5 грн. (п’ять грн. 00 коп.).

4.3. Власник сплачує Перевізникові:

4.3.1. За кожний день прострочення перерахування коштів за цим Договором пеню не менше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

4.3.2. За ненадання послуг, пов'язаних з організацією і здійсненням процесу прийняття та відправлення пасажирів транспортом Перевізника, - 100 грн. (сто грн. 00 коп.).

4.3.3. За ненадання послуг з продажу проїзних квитків населенню - 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.).

4.3.4. За ненадання послуг з диспетчерського управління, організації прибуття і відправлення автобусів з облаштованих платформ - 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.).

4.3.5. За ненадання послуг з інформування водіїв стосовно дорожніх та погодних умов на маршруті - 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.)

4.3.6. За відмову в продажу квитків на рейс за наявності вільних місць в автобусі штраф у розмірі 100 грн. (сто грн. 00 коп.) за кожний випадок.

4.3.7. За надання недостовірної інформації про рейс - 50 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп).

4.4. Штрафні санкції за цим Договором сплачуються шляхом виставлення рахунку Стороною, стосовно якої вчинено порушення цього Договору, з наступною сплатою Стороною, яка вчинила порушення, коштів шляхом їх перерахування на банківський рахунок протягом десяти робочих днів.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком непереборної сили, а саме: стихійного лиха (злива, град, гроза, землетрус, ожеледь), страйку, війни, актів органів державної влади - якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на час, протягом якого діяли вказані в цьому пункті обставини. Перелік форс-мажорних обставин, які вказані в цьому пункті, не є вичерпним, усі обставини повинні підтверджуватися регіональним відділенням Торгово-промислової палати або іншими уповноваженими органами.

5.2. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін може в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

6. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

Усі спірні питання, що виникають між Сторонами цього Договору і щодо яких не було досягнуто згоди, розв’язуються відповідно до чинного законодавства України.

7. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

7.1. За згодою Сторін до цього Договору можуть бути включені інші умови.

7.2. Жодна із Сторін цього Договору не має права змінювати умови цього Договору, а також передавати своє право за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони цього Договору.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

8.3.Усі виправлення в тексті цього Договору мають юридичну силу лише за умови взаємного засвідчення представниками Сторін за цим Договором у кожному окремому випадку.

8.4.У разі відсутності заперечень сторін за 15 днів до закінчення терміну дії договору, договір вважається пролонгованим на той самий строк на тих самих умовах. 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з 01 січня 2011 року і діє до (термін дії договору встановлюється відповідно до діючого законодавства).

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

До цього Договору додаються:

копія договору (договорів) Перевізника з місцевим органом виконавчої влади чи дозволу (дозволів) Державтотрансадміністрації на обслуговування маршруту (маршрутів), рейсу (рейсів);

копія затвердженого розкладу руху автобусів на маршруті (маршрутах);

таблиці вартості проїзду пасажирів автобусами на маршруті (маршрутах), рейсі (рейсах), які обслуговує Перевізник, та вартість перевезення багажу.

11. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками Сторін за цим Договором є:

Власник: відкрите акціонерне товариство “Закарпатавтотранс”

Телефон/факс: (03122) 2-35-29

Електронна пошта : zakavto@inbox.ru

Перевізник ___________________________________________

Телефон 066-298-8217

Електронна пошта _____________________

Факс_________________________________

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник:                                                                                             Перевізник: 

На виконання імперативних приписів статей 32 Закону України “Про автомобільний транспорт” , 13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” , 178 Господарського кодексу України, 633 Цивільного кодексу України, товариство “Закарпатавтотранс” укладає з всіма перевізниками ідентичні , однакові договори за вищенаведеним зразком.

Для налагодження інших обов’язкових аспектів наших взаємовідносин та забезпечення належного обслуговування Ваших маршрутів на автостанціях ВАТ “Закарпатавтотранс” , є необхідними наступні відомості (підтверджені у встановленому порядку) :

 •  
 •  про перебування на обліку у податкових органах;

 • про наявність розрахункового рахунку в банківській установі;

 • про вартість проїзду пасажирів та вартість перевезення їх багажу;

 • про розклад руху автобусів на маршруті;

 • про сертифікований (ліцензований) транспортний засіб , що придатний для обслуговування пасажирів відповідно до законодавства;

   

  Кваліфіковані та досвідчені працівники ВАТ “Закарпатавтотранс” нададуть будь-яку іншу необхідну для Вас інформацію , для налагодження нашої співпраці.

  Будемо раді бачити Вас нашими партнерами!