×

Закарпат Автотранс

Повідомлення акціонерів про загальні збори

Повідомлення акціонерів про загальні збори

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

 

Приватне акціонерне товариство «Закарпатавтотранс» (ідентифікаційний код 03113934, місцезнаходження: 88018, м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська), 102, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 27 липня 2020 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська), 102 (приміщення актової зали – каб. №5 на І поверсі адмінбудівлі).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(з проектами рішень, крім кумулятивного голосування):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Шахайда Світлана Василівна, членів лічильної комісії Кучак Ірина Федорівна, Баті Лідія Іванівна.

2. Про обрання Голови і секретаря Загальних зборів

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Стельмаха Валентина Валентиновича, секретарем Загальних зборів Губан Мар’яну Юріївну.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів

Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів:

на звіти Генерального директора, Наглядової Ради та Ревізора – до 20 хвилин;

на решту питань – до 10 хвилин;

на пропозиції, зауваження, питання, обговорення – до 3 хвилин на виступаючого.

4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 р.

5. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р.

6. Про затвердження звіту Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 р.

8. Про розподіл прибутку товариства за 2019 рік.

Проект рішення: за підсумками роботи у 2019 році фонд виплати дивідендів не створювати, а отриманий у 2019 році прибуток спрямувати на розвиток виробництва.

9. Про затвердження правочинів Товариства, вчинених у 2019 році.

Проект рішення: затвердити всі правочини Товариства, вчинені у 2019 році.

10. Про затвердження рішень Генерального директора та Наглядової Ради за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити рішення Генерального директора та Наглядової Ради, ухвалені у 2019 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21 липня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 липня 2020 року з 14:40 до 14:55 за київським часом, за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт або документ, що його замінює), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт або документ, що його замінює) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Закарпатська область, 88018, м. Ужгород, вул. Перемоги (Капушанська), 102, каб. № 21 у робочі дні, робочі години (з 8:45 до 17:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кречко Йосип Васильович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Кречко Й.В. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 1 червня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 782 960 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 715 496 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.zakavto.com.ua

Довідки за телефоном: (03122) 2-35-29

 

 

Голова Наглядової ради                                                                               Н. І. Кречко

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2019 р.

Попередній 2018 р.

Усього активів

34 841

34 727

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24 979

23 837

Запаси

352

283

Сумарна дебіторська заборгованість

977

2 447

Гроші та їх еквіваленти

2 183

6 083

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21 889

21 636

Власний капітал

22 785

22 532

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

696

696

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 820

2 969

Поточні зобов’язання і забезпечення

10 236

9 226

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

253

3 797

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 782 960

2 782 960

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,09091

1,36437


Підпис